Emprego Temporal

¿Qué é un emprego temporal?

Cando unha empresa precisa dun traballador temporal?

 • Cubrir as baixas por enfermidade.
  • Cubrir o permiso de maternidade ou paternidade.
  • Acumulación puntual de tarefas.
  • Exceso de traballo en períodos específicos.
  • Realiza proxectos de implementación.
  •  Substitución de traballadores en períodos vacacionais.
  • Outsourcing da xestión administrativa.
 • Este tipo de contrato conclúese para a realización dunha obra ou prestación dun servizo específico por un período limitado de tempo e de duración incerta. O contrato pode ser parcial ou a xornada completa.